موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

پرسشنامه استخدامی


مشخصات فردی:

* نام:
* نام خانوادگی:
نام پدر:
* جنسیت:
* شماره شناسنامه:
* کدملی:
محل تولد :
محل صدور شناسنامه:
*تاریخ تولد: / /       روز/ماه/سال
* تابعیت:
* مذهب:
* وضعیت تاهل:
* ماموریت:
      توضیحات:

    توضیحات:
وضعیت جسمانی

      توضیحات:
* وضعیت نظام وظیفه:


وضعیت مســـــــــــــــــــکن:


اجاره ماهیانه:


* نشـــــــــــــــانـــــی:
* تلفن ثــــابت:
* تلفن همــــــراه:
نحوه آشنایی:      نام معرف:


مدارج تحصيلي :

مدرک معدل رشته نام و محل دانشگاه از تاریخ تا تاریخ
* 1 نام: شهر: نوع دانشگاه:
 /  /
 /  /
2 نام: شهر: نوع دانشگاه:
 /  /
 /  /
3 نام: شهر: نوع دانشگاه:
 /  /
 /  /
4 نام: شهر: نوع دانشگاه:
 /  /
 /  /


دوره های آموزشی

نام دوره مدرک نام موسسه از تاریخ تا تاریخ
1
 /  /
 /  /
2
 /  /
 /  /
3
 /  /
 /  /
4
 /  /
 /  /سایر توضیحات:

* ميزان حقوق و مزاياي درخواستي: ریال


جهت ذخیره رزومه ، باید صحت اطلاعات وارد شده را تایید نمایید